Language: English

Caffael

Trin Gwastraff Bwyd  

Mae gwasanaeth caffael trin gwastraff bwyd Partneriaeth Gwastraff Canolbarth Cymru bellach wedi ei gwblhau.

Mae Agrivert Cyf wedi ennill y contract i drin gwastraff bwyd yng Nghanolbarth Cymru hyd at 2027. 

Wrth benderfynu pa gwmni dylai dderbyn y contract bu i’r Bartneriaeth ystyried ystod eang o faterion gan gynnwys effaith ar yr amgylchedd a chost. Cymerwyd ychydig o dan ddwy flynedd i gwblhau’r broses gaffael ac y mae wedi ei fabwysiadu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i Raglen Caffael Seilwaith Gwastraff. Mae Cynghorau ar draws Cymru yn gweithio gyda’i gilydd fel rhan o’r rhaglen, fodd bynnag contract Canolbarth Cymru oedd y cyntaf i gael ei lofnodi o dan y cynllun.

Mae cyfleusterau Agrivert yn defnyddio Treulio Anaerobig i drin gwastraff bwyd.  Mae hwn yn broses biolegol lle mae micro organebau yn torri lawr y bwyd mewn proses sy’n debyg iawn i sut mae’r stumog yn ymdrin â’r broses.  Mae’r treulio yma’n creu gwrtaith a nwyon (methan yn bennaf).

Caiff y gweddillion o dreuliad anerobig ei wasgaru ar dir fferm gerllaw y cyfleusterau a chaiff y nwyon eu casglu a’u hanfon drwy dyrbin nwy effeithiol iawn sy’n trosi methan i drydan.  Caiff canran fach o’r trydan ei ddefnyddio ar y safle ar gyfer prosesu gwastraff ond caiff y mwyafrif ei drosglwyddo i’r grid cenedlaethol lle y bydd ar gael at ddefnydd pawb.  Caiff gwres ei gynhyrchu gan y tyrbinau nwy a defnyddir hwn hefyd ar y safle i gynhesu’r gwastraff bwyd i’r tymheredd cywir er mwyn galluogi’r treulio.

Am fod y broses yn effeithiol iawn ac am fod gan wastraff bwyd bosibilrwydd o greu ynni uchel iawn, mae’r ynni a gynhyrchwyd gan fwyd yr ardal tipyn mwy na’r ynni a gymerir i’r Cyngor gasglu a chludo’r gwastraff i’r man gwaredu.

Bydd y gwastraff bwyd o Geredigion a Phowys yn creu digon o ynni i gyflawni anghenion oddeutu 850 o gartrefi ac mi allwch ein cynorthwyo wrth greu’r ynni adnewyddadwy yma drwy roi eich gwastraff bwyd allan i’w gasglu gan eich Cyngor lleol

Gwyliwch ffilm am y broses o Dreulio Anaerobig yma

Trin Gwastraff Gweddilliol

Mae Partneriaeth Gwastraff Canolbarth Cymru yn ystyried y ffordd orau i  ddelio â gwastraff gweddilliol (gwastraff na ellir ei ailgylchu,  compostio neu ei drin gan Dreulio Anaerobig).  Bydd mwy o wybodaeth ar gael o dro i dro.

Gwyliwch ffilm am Ynni o Wastraff
http://www.youtube.com/watch?v=-muR7BGYeuw&list=UU0AQyylUfACkSQQ9PQkW6ew&index=1

Gwyliwch animeiddiad am Ynni o Wastraff:
http://www.youtube.com/watch?v=d4-8tLmbAHQ&feature=share&list=PLSuTuPfOogMnZY22DRZB3PQZPA1altE1b

Ceir mwy o wybodaeth am dechnolegau trin gwastraff ar wefan Craff am Wastraff.
Datganiad Hawlfraint © 2019 Cyngor sir Ceredigion – cedwir pob hawl
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru

Datganiad ar Ymwrthodiad a Phreifatrwydd