Language: English

Partneriaid

Ceredigion

Aberaeron Church and harbour
Mae Ceredigion yn ymestyn ar hyd 179,500 hectar, ac yn rhannu ffiniau â Sir Gâr a Sir Benfro i’r de, a Phowys i’r dwyrain ac i’r gogledd.  Ardal wledig ydyw ar y cyfan, a defnyddir y tir yn bennaf ar gyfer amaeth. 

Aberystwyth yw tref fwyaf y Sir, gyda phoblogaeth o oddeutu 16,400, sy’n cynnwys tua 5,600 o fyfyrwyr (data 1996).  Mae poblogaeth Aberystwyth yn cynrychioli tua 23% o gyfanswm poblogaeth y Sir, gydag aneddiadau mawr eraill (yn cynnwys Aberteifi, sydd â phoblogaeth o 4200, a Llanbedr Pont Steffan, â phoblogaeth o 3200) yn cynrychioli 13% o’r boblogaeth gyfan.  Felly, mae’r rhan helaeth o’r boblogaeth ar wasgar ar hyd a lled y Sir, mewn aneddiadau bach neu fach iawn. 

Ceir rhwydwaith gyfyng o ffyrdd yn y Sir, a’r prif ffyrdd i mewn i’r Sir yw’r A487 (sy’n mynd ar hyd yr arfordir o’r gogledd i’r de), yr A482 (sy’n cysylltu Aberaeron a Llanbedr Pont Steffan), yr A44 (sy’n cysylltu Aberystwyth â chanolbarth Cymru a’r parthau i’r dwyrain o’r fan honno), yr A475 (Llanbedr Pont Steffan i Gastellnewydd Emlyn) a’r A486 sy’n cysylltu â Sir Gâr.  Unffrwd yw holl ffyrdd y Sir.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.ceredigion.gov.uk


Powys

Powys

Sir eang yw Powys, sy’n ucheldirol yn bennaf ac yn eithriadol o wledig.  Mae iddi arwynebedd o 2000 milltir sgwâr, sydd oddeutu chwarter arwynebedd Cymru.  Dim ond un unigolyn sydd yno i bob 10 erw (4 hectar), ac felly mae Powys yn un o’r ardaloedd awdurdod lleol sydd gyda’r teneuaf o ran poblogaeth yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r sir yn meddu ar dirlun anhygoel, yn amrywio o fynyddoedd trawiadol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a bryniau braf Fforest Clud i fynyddoedd y Berwyn yn y gogledd, ac yma ceir rhai o afonydd mwyaf ysblennydd Prydain - Hafren, Gwy a Wysg - yn llifo drwy’r dyffrynnoedd prydferth.

Mae’r economi’n seiliedig ar amaeth a thwristiaeth, yn bobl hunangyflogedig a busnesau bach yn bennaf, ac mae’r sector cyhoeddus yn cyfrannu’n helaeth at gyfleoedd gwaith.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.powys.gov.uk
Datganiad Hawlfraint © 2019 Cyngor sir Ceredigion – cedwir pob hawl
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru

Datganiad ar Ymwrthodiad a Phreifatrwydd