Language: English

Newyddion

Gwastraff Bwyd Y Cynghorau I Gynhyrchu Ynni Gwyrdd

John Griffiths, Welsh Minister for the 
Environment; Harry Waters of Agrivert; Huw Morgan, Director of DHPW Ceredigion County Council

Mae Cynghorau Sir Ceredigion a Phowys wedi cyhoeddi heddiw (16 Mawrth) eu bod yn bwriadu dyfarnu contract i Agrivert Ltd am y gwaith tymor hir o drin gwastraff bwyd y rhanbarth. Mae'r ddau awdurdod wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd dan yr enw Gwastraff Canolbarth Cymru i sicrhau triniaeth gynaliadwy tymor hir o'r gwastraff bwyd a bellach mae'r ymarfer caffael wedi'i gwblhau.

Yn sgil hyn, bydd y gwastraff bwyd y mae'r ddau awdurdod yn ei gasglu yn cael ei drin gyda phroses o'r enw Treulio Anaerobig (AD), a fydd yn cadw'r gwastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi, yn trosi'r gwastraff bwyd yn wrtaith gwerthfawr ac yn cynhyrchu trydan adnewyddadwy. Bydd gwastraff bwyd Ceredigion a Phowys sy'n cael ei drin gyda'r cyfleuster yma, yn cynhyrchu digon o drydan gwyrdd ar gyfer 850 o dai, a bydd y gwrtaith yn cael ei daenu ar dir fferm ger y gwaith.
Ystyrir bod AD yn fwy amgylcheddol-gyfeillgar na chompostio, sef y dull a ddefnyddir i drin gwastraff bwyd yng Nghanolbarth Cymru ar hyn o bryd, oherwydd ei botensial i gynhyrchu trydan. Bydd y cytundeb gydag Agrivert hefyd yn cynnig arbedion cost o'i gymharu â'r trefniadau presennol, ac yn osgoi costau safleoedd tirlenwi.

Dywedodd Alexander Maddan, Prif Weithredwr Agrivert, “Mae Agrivert wrth eu bodd iddynt gael eu penodi i weithio mewn partneriaeth â Cheredigion a Phowys i ailgylchu gwastraff bwyd. Ni allwn bwysleisio digon y manteision sydd i ailgylchu gwastraff bwyd i gynhyrchu ynni adnewyddadwy a gwrtaith gwerthfawr. Mae Agrivert yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda Cheredigion a Phowys i osgoi mynd â gwastraff bwyd i safleoedd tirlenwi. Bydd y gwasanaeth yma y mae'r awdurdod wedi ei drafod yn lleihau'r costau i'r trethdalwr ac yn cynnig manteision sylweddol o ran yr amgylchedd”

Wrth benderfynu pa gwmni i ddyfarnu'r cytundeb iddo, bu'r Bartneriaeth yn ystyried amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys yr effaith ar yr amgylchedd a'r gost. Cymerodd y broses gaffael bron dwy flynedd i'w chwblhau, a Llywodraeth Cymru sydd wedi ei hariannu'n llawn fel rhan o'i Rhaglen Caffael Seilwaith Gwastraff.  Mae cynghorau ar hyd a lled Cymru'n cydweithio fel rhan o'r Rhaglen, ond gwastraff bwyd Canol Cymru fydd y cyntaf i gael ei drin dan y fenter yma. Mae'r Bartneriaeth wrthi'n paratoi achos busnes i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn ceisio sicrhau rhagor o gyllid i'r prosiect dros y 15 mlynedd nesaf. 

Bydd cludwyr lleol, Mansel Davies a'i Feibion, yn gyfrifol am gludo'r gwastraff o ddepos y Cyngor i'r gwaith AD i'w drin. Dywedodd Steven Davies o Mansel Davies, "Mae Mansel Davies yn falch iawn o allu cydweithio ag Agrivert i gynorthwyo gyda'r fenter ailgylchu gwastraff bwyd. Bydd y cytundeb yma'n creu cyfleoedd gwaith tymor hir yn Mansel Davies ac yn cefnogi'r economi lleol. Mae gan Mansel Davies berthnasau gweithio da eisoes gydag Agrivert a Cheredigion ac edrychwn ymlaen at estyn y berthynas yma i Bowys a pharhau'r berthynas gyda phob un o'r tri."

Dywedodd Huw Morgan, Cyfarwyddwr Adran Priffyrdd, Eiddo a Gwaith Ceredigion, a'r swyddog sy'n gyfrifol am y prosiect, "Mae'r cytundeb yma yn gam positif wrth wella'r amgylchedd i Geredigion a Phowys, ac mae'n dangos beth sy'n bosibl trwy weithio gydag awdurdodau cyfagos.”

Trwy gymryd rhan mewn cynlluniau casglu gwastraff lleol, bydd trigolion Ceredigion a Phowys yn chwarae eu rhan hwythau i geisio gwell dyfodol i'r blaned gan helpu i gynhyrchu ynni o'u gwastraff, osgoi'r angen i anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi, lleihau costau a helpu eu Cyngor i gyrraedd targedau ailgylchu'r Llywodraeth.

Yn y llun (o’r chwith): John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd; Harry Waters o Agrivert; Huw Morgan, Cyfarwyddwr APEG Cyngor Sir Ceredigion.
Datganiad Hawlfraint © 2019 Cyngor sir Ceredigion – cedwir pob hawl
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru

Datganiad ar Ymwrthodiad a Phreifatrwydd