Language: English

Cwestiynau Cyffredin

Pam ddylem ni drin gwastraff bwyd?

Y blaned sy’n ennill bob ffordd.  Mae gwastraff bwyd (neu wastraff cegin) fel y croen llysiau, gweddillion prydau bwyd, cig, pysgod ac esgyrn a roddwch allan gyda’r sbwriel o’ch cartref yn fioddiraddadwy.  Mae hynny’n golygu ei fod yn dadelfennu (pydru) pan mae’n mynd i safle tirlenwi.  Pan fo hynny’n digwydd, cynhyrchir nwyon, methan a charbon deuocsid yn bennaf, sy’n nwyon tŷ gwydr cryfion sy’n cyfrannu at newid hinsawdd (cynhesu byd-eang).  Felly, os gallwn atal y gwastraff hwn rhag mynd i safleoedd tirlenwi, gallwn leihau’r swm o nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir, gan helpu’r blaned gyfan!
Yn ogystal, mae angen i’r ddau Gyngor gasglu a thrin gwastraff bwyd er mwyn medru cyrraedd targedau statudol ar gyfer ailgylchu/compostio/ailddefnyddio sy’n cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru.

Sut allwn ni drin gwastraff bwyd?

Yn ddiogel.  Wrth drin gwastraff bwyd sy’n cynnwys cynhyrchion cig, yn cynnwys gwastraff o geginau’r rhan fwyaf o bobl, rhaid defnyddio dulliau sy’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Sgîl-gynhyrchion Anifeiliaid.  Mae’r rheoliadau hyn yn sicrhau y lladdir unrhyw facteria niweidiol sy’n byw yn y gwastraff yn ystod y broses o’i drin, ac felly ei bod yn ddiogel i ddychwelyd y cynhyrchion hyn i’r tir.  Ceir dau brif ddull sy’n addas ar gyfer y math yma o wastraff.

Pam na allwn ni barhau i gladdu ein gwastraff?

Nid yw tirlenwi yn gam cynaliadwy. Mae pobman bron â bod yn llawn a go brin y caiff safleoedd newydd eu hadeiladu. Drwy gladdu ein gwastraff yn uniongyrchol, rydyn ni’n gwastraffu’r holl ddeunydd crai a’r ynni a gafodd eu defnyddio i greu’r cynnyrch yn y lle cyntaf. Rydyn ni hefyd yn creu nwy tŷ gwydr o’r enw methan sy’n achosi 23 gwaith mwy o niwed i’r amgylchedd na charbon deuocsid, yn ogystal â thrwytholch sy’n gallu niweidio ein systemau dŵr.

Paham oedd angen i ni gaffael gwasanaethau trin gwastraff bwyd?

Bydd yn ofynnol i gyrff cyhoeddus “gaffael” gwasanaethau gwerth uchel, sy’n golygu bod angen i ni hysbysebu’r contract ac mi all cwmnïau sydd am ddarparu gwasanaethau gystadlu am y contract a’i ennill. 

Nodwyd gan Lywodraeth Cymru fod y gallu i drin gwastraff bwyd yn annigonol yng Nghymru, ac felly cychwynnwyd y Rhaglen Caffael Seilwaith Gwastraff, sy’n cefnogi Awdurdodau Lleol wrth iddynt gaffael cytundebau hir dymor ar gyfer trin gwastraff bwyd.

Paham fod Ceredigion a Phowys yn gweithio gyda’i gilydd?

Mae gan y ddau Gyngor Sir demograffeg debyg ac anghenion sydd i’w rhannu.  Mae’n gwneud synnwyr i weithio gyda’n gilydd wrth reoli gwastraff er mwyn cael gafael ar ddulliau o fynd i’r afael a’r broblem ac arbed costau.

Paham wnaeth Agrivert ennill y contract i drin gwastraff bwyd?

Derbyniwyd ceisiadau gan ddeg cwmni ar gyfer y cytundeb i drin gwastraff bwyd. Bu i’r cynigion a gyflwynwyd gan y cwmnïau wnaeth gymryd rhan gael eu sgorio yn erbyn meini prawf penodol gan gynnwys y gost, effaith ar yr amgylchedd a pha mor ddibynadwy oedd y dechnoleg a argymhellwyd.  Bu i Agrivert ennill y gystadleuaeth (a’r contract) drwy gyflwyno’r cynnig wnaeth sgorio’r marciau mwyaf.

Paham na allwch chi hyrwyddo compostio gartref yn lle hynny?

Bydd y ddau gyngor yn parhau i hyrwyddo compostio ar gyfer gwastraff o’r gegin nad yw wedi ei goginio  a gwastraff o’r ardd, a byddwn yn parhau i gynnig biniau compostio i breswylwyr ar raddfa gystadleuol. Fodd bynnag ni argymhellir rhoi gwastraff cegin a goginiwyd mewn i fin compostio gartref - a bydd cyfleusterau Agrivert yn medru ymdrin â’r gwastraff yma.  Hefyd, ni all bawb gompostio gartref ac y mae’r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd am ddim ac yn hawdd i bawb ei ddefnyddio.

Sut allaf ailgylchu fy ngwastraff bwyd?

Mi allwch barhau i ddefnyddio bin compostio ar gyfer gwastraff bwyd na goginiwyd a gwastraff o’r ardd.  Gall unrhyw wastraff bwyd arall gael ei hailgylchu drwy ddefnyddio’r cadi a’r bin a ddarperir gan eich Cyngor lleol a’i osod allan i’w gasglu.  Dylech gysylltu â’ch Cyngor lleol am fwy o wybodaeth.

Beth arall mae Partneriaeth Gwastraff Canolbarth Cymru yn ei wneud?

Mae’r partneriaid yn edrych ar gyfleoedd eraill ar gyfer cydweithio, megis trin gwastraff gweddilliol (gwastraff sy’n parhau ar ôl na ellir ei gompostio, ei hailgylchu na’i drin drwy’r cyfleusterau Treulio Anaerobig).
Datganiad Hawlfraint © 2019 Cyngor sir Ceredigion – cedwir pob hawl
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru

Datganiad ar Ymwrthodiad a Phreifatrwydd