Language: English

Datganiad ar Ymwrthodiad a Phreifatrwydd

Y mae Gwastraff Canolbarth Cymru yn ymrwymedig i wybodaeth o ansawdd o’r safon uchaf a gwneir pob ymdrech bosib i gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf a chywir. Fodd bynnag nid yw Gwastraff Canolbarth Cymru yn gwarantu cywirdeb gwybodaeth ar y wefan hon ac nid yw’n derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled, ddifrod neu anghyfleustra a achoswyd o ganlyniad i ddibynnu ar wybodaeth o’r fath.

Ni chaiff unrhyw wybodaeth ei chadw oni bai am yr hyn y byddwch chi’n ei gyflwyno’n wirfoddol trwy’r mecanweithiau adborth megis ffurflenni ar y we neu’r hyn sydd ei angen ar gyfer system weinyddu gweinyddwr gwe y Cyngor. Nid yw Gwastraff Canolbarth Cymru yn darparu’r Gwarant yma ar gyfer unrhyw safle arall y mae’n bosib y byddwch chi’n cysylltu â hi o’r wefan yma oni bai fod y wefan honno hefyd yn cael ei rhedeg gan y Cyngor.

Darperir dolenni cyswllt i wefannau eraill o’r wefan hon (pu’n ai y bo hynny’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) at bwrpas gwybodaeth gyffredinol yn unig ac nid yw Gwastraff Canolbarth Cymru yn gyfrifol am y wybodaeth ar y gwefannau hynny.
Datganiad Hawlfraint © 2019 Cyngor sir Ceredigion – cedwir pob hawl
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru